BS4 1.6

Brilliance No Comments » February 1st 2015

Brilliance  BS4 1.6

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 100/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 15,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 430

Click here to read more.. »

Junjie 2.0

Brilliance No Comments » January 28th 2015

Brilliance  Junjie 2.0

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 129/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 14,2
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 430

Click here to read more.. »

BS4 1.8T

Brilliance No Comments » January 27th 2015

Brilliance  BS4 1.8T

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 170/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 11,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 430

Click here to read more.. »

Coupe 1.8T

Brilliance No Comments » January 27th 2015

Թափքի տեսակը կուպե
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 170/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 10,3
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Grandeur 1.8

Brilliance No Comments » January 10th 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 136/6500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 550

Click here to read more.. »

BS6 2.0

Brilliance No Comments » January 9th 2015

Brilliance  BS6 2.0

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 122/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 13,8
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 550

Click here to read more.. »

Grandeur 1.8T

Brilliance No Comments » January 8th 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 170/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 550

Click here to read more.. »