Logan MCV 1.6

Dacia No Comments » January 29th 2015

Dacia  Logan MCV 1.6

Թափքի տեսակը ունիվերսալ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 87/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 13,4
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 700/2350

Click here to read more.. »

Logan 1.6

Dacia No Comments » January 29th 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 87/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 11,5
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 510

Click here to read more.. »

Logan MCV 1.5 dCi

Dacia No Comments » January 24th 2015

Dacia  Logan MCV 1.5 dCi

Թափքի տեսակը ունիվերսալ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 68/4000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 17,7
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 700/2350

Click here to read more.. »

Logan 1.5 dCi

Dacia No Comments » January 23rd 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 68/4000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 15,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 510

Click here to read more.. »

Logan 1.4

Dacia No Comments » January 17th 2015

Dacia  Logan 1.4

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 75/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 13,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 510

Click here to read more.. »

Logan MCV 1.6 16V

Dacia No Comments » January 16th 2015

Dacia  Logan MCV 1.6 16V

Թափքի տեսակը ունիվերսալ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 105/5750
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 10,2
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 700/2350

Click here to read more.. »

Logan MCV 1.4

Dacia No Comments » January 14th 2015

Dacia  Logan MCV 1.4

Թափքի տեսակը ունիվերսալ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 75/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 13,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 700/2350

Click here to read more.. »

Logan 1.5 dCi

Dacia No Comments » January 13th 2015

Dacia  Logan 1.5 dCi

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 86/3750
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 13,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 510

Click here to read more.. »

Logan MCV 1.5 dCi

Dacia No Comments » January 12th 2015

Dacia  Logan MCV 1.5 dCi

Թափքի տեսակը ունիվերսալ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 86/3750
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 14,3
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 700/2350

Click here to read more.. »

Logan 1.6 16V

Dacia No Comments » January 7th 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 105/5750
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 10,2
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 510

Click here to read more.. »