F 430 Spider

Ferrari No Comments » February 4th 2015

Ferrari  F 430 Spider

Թափքի տեսակը կաբրիոլետ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 490/8500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 4,1
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 250

Click here to read more.. »

430 Scuderia

Ferrari No Comments » January 31st 2015

Ferrari  430 Scuderia

Թափքի տեսակը կուպե
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 510/8500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 3,6
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 250

Click here to read more.. »

612 Scaglietti

Ferrari No Comments » January 26th 2015

Ferrari  612 Scaglietti

Թափքի տեսակը կուպե
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 540/7250
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 4,2
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 240

Click here to read more.. »

California

Ferrari No Comments » January 9th 2015

Ferrari  California

Թափքի տեսակը կոշտ ծալվող տանիքով ռոդսթեր
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 460/7500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 3,9
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 360

Click here to read more.. »

599 GTB Fiorano

Ferrari No Comments » January 6th 2015

Ferrari  599 GTB Fiorano

Թափքի տեսակը կուպե
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 620/7600
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 3,7
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 320

Click here to read more.. »

F 430

Ferrari No Comments » January 1st 2015

Ferrari  F 430

Թափքի տեսակը կուպե
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 490/8500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 4,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 250

Click here to read more.. »