CK-1 (Otaka) 1.6 [րոՏՐՍՈ ԸԾձՀ]

Geely No Comments » February 4th 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 107/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 16,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 300

Click here to read more.. »

CK-1 (Otaka) 1.3 [րոՏՐՍՈ ԸԾձՀ]

Geely No Comments » January 31st 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 86/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 16,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 300

Click here to read more.. »

Meirie 1.05

Geely No Comments » January 29th 2015

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 54/5600
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 18,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 200

Click here to read more.. »

LG-1 (MK) 1.8

Geely No Comments » January 26th 2015

Geely  LG-1 (MK) 1.8

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 113/5600
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

LG-1 (MK) 1.6

Geely No Comments » January 23rd 2015

Geely  LG-1 (MK) 1.6

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 107/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

CK-1 (Otaka) 1.5 [րոՏՐՍՈ ԸԾձՀ]

Geely No Comments » January 23rd 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 94/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 14,5
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 300

Click here to read more.. »

LG-1 (MK) 1.5

Geely No Comments » January 15th 2015

Geely  LG-1 (MK) 1.5

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 94/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Haoqing 1.0

Geely No Comments » January 11th 2015

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 52/5600
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 22,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 200

Click here to read more.. »

Vision (FC) 1.8

Geely No Comments » January 10th 2015

Geely  Vision (FC) 1.8

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 139/6200
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Meirie 1.3

Geely No Comments » January 9th 2015

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 86/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 15,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 410

Click here to read more.. »