Milan 3.0 V6

Mercury No Comments » January 31st 2015

Mercury  Milan 3.0 V6

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 224/6250
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 447

Click here to read more.. »

Mariner 3.0

Mercury No Comments » January 30th 2015

Mercury  Mariner 3.0

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 203/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 830/1877

Click here to read more.. »

Milan 2.3

Mercury No Comments » January 29th 2015

Mercury  Milan 2.3

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 162/6500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 447

Click here to read more.. »

Sable

Mercury No Comments » January 23rd 2015

Mercury  Sable

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 204/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 453

Click here to read more.. »

Mariner 2.3

Mercury 1 Comment » January 22nd 2015

Mercury  Mariner 2.3

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 155/5800
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 830/1877

Click here to read more.. »

Mariner 2.3

Mercury No Comments » January 18th 2015

Mercury  Mariner 2.3

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 173/5800
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 830/1877

Click here to read more.. »

Sable 3.5

Mercury No Comments » January 15th 2015

Mercury  Sable 3.5

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 267/6250
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 600

Click here to read more.. »

Grand Marquis 4.6

Mercury No Comments » January 14th 2015

Mercury  Grand Marquis 4.6

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 227/4800
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 583

Click here to read more.. »

Mountaineer 4.6

Mercury No Comments » January 8th 2015

Mercury  Mountaineer 4.6

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 296/5750
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 385/2370

Click here to read more.. »

Mariner 2.3 Hybrid

Mercury No Comments » January 8th 2015

Mercury  Mariner 2.3 Hybrid

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 158/5000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 787/1869

Click here to read more.. »